Idelines on paediatric parenteral nutrition of the european Society of paediatric Gastroenterology, hepatology and Nutrition (espghan) and the european Society for Clinical Nutrition and Metabolism (espen supported by the european Society of paediatric Research (espr). J pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;41(suppl 2 S1-S87 iva hojsak, md, phD1,2; and Sanja kolaček, md, phd, fat overload Syndrome After the rapid Infusion of smoflipid Emulsion jpearenter Enteral Nutr January 2014 vol. 38 no Klein, Stanek, wiles. Overfeeding macronutrients to critically ill adults: metabolic complications. J am diet Assoc, 1998; 98).

steatosis hepatis oorzaken
Nhg-standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen

Bij hypertriglyceridemie 4 mmol/l of cholestase wordt tijdelijk de standaard parenterale voeding gestaakt en eventueel overgeschakeld naar een voeding met alleen aminozuren en glucose ( Clinimix N14 of N17 ( 80 vs 100 g eiwit per 2 liter). 7 bijsluiter tpv een verstoord vermogen om triglyceriden te elimineren of bij hypertriglyceridemie vetmetabolisme genetisch of verworven gestoord Onjuist gebruik tpv (te snelle infusie lipiden, te hoge dosering) juist gebruik 8 verhoogd risico 9 kenmerken 10 anemie hemolyse sequestratie reticuloendotheliale systeem door hyperactivatie 11 kenmerken. In vitro studies showed adverse effects of lipids on the survival of monocytes in vivo studies in paediatric patients did not reveal adverse effects of lipid emulsions on complement factors or polymorphonuclear leukocyte function 16 behandeling de symptomen zijn meestal omkeerbaar indien de infusie van. Bleeding disorder from the fat overload syndrome. 1984;8: Wesson de, rich rh, zlotkin sh, pencharz. Fat overload syndrome causing respiratory insufficiency. 1984;19: goulet o, girot r, maier-Redelsperger m,. Hematologic disorders following prolonged use of intravenous fat emulsions in children. 1986;10: Brans yw, dutton eb, andrew ds, menchaca em, west. Fat emulsion tolerance in very low birth weight neonates: effect on diffusion of oxygen in the lungs and on blood. 1986;78: Wanten gj, calder.

steatosis hepatis oorzaken
Richtlijn somatische complicaties bij

Marysia hengeveld ic feb pdf


1 fat overload syndrome marysia hengeveld ic feb 2015 2 man, 69 jaar. Aureus endocarditis à mvr mechano gecompliceerd beloop ( oa nierfalen wv cvvh, ileus wv npo en tpv) meest recent: oesofagusbloeding à stop dalteparine therapeutisch, start heparinepomp Recent: Daling thrombocyten, daling Hb, stijging bilirubine, leverenzymstoornissen 3 differentiaal-diagnosen thrombocytopenie: Dd hit bij heparine? (verbruik, verdunning)à hit test, start argatroban ipv heparine Anemie dd verdunning bij anurie, verlies bij oesofagusbloeding, acd bij sepsis, renaal, hemolyse à pc transfusie leverenzymstoornissen, stijgend bilirubine, dd ab, bij hemodynamiek, tpv à nog expectatief 4 Vrijdagmiddag mdl icc: rescopie en plaatsen sonde hebben jullie. 5 literatuursearch the fat overload Syndrome: Report of a case and Literature review Melvin. Heyman, md; Susan Storch, md; Marvin. Ament, md am j dis Child. 1981;135(7 doi: /archpedi 6 tpv (protocol) Olimel N9E ( 2000 ml bevat 2140 kcal, 113,9 gr eiwit, 220 gr glucose, 80 gr vet) Essentiele vetzuren, behoefte: 0,7-1,5 g/kg/dg. In verband met het risico op hypertrigyceridemie en steatosis hepatis mag de totale hoeveelheid vetten niet meer bedragen dan 2 g/kg/dg.

Borstvoeding tijdens de zwangerschap - ibo halimah


Bij een prediabetes mellitus moet, indien dieet- en leefstijlveranderingen niet het gewenste effect hebben, metformine overwogen kunnen worden. Ter preventie van dm moet met enige regelmaat de glucose, liefst nuchter worden bepaald. De patiënt moet dan worden doorverwezen naar de huisarts of internist voor het instellen op orale antidiabetica of insuline. 1.3 Hart- en vaatziekten, het risico op hart- en vaatziekten is multifactorieel bepaald. De risicofactoren moeten dan ook in samenhang worden gezien. Recent is de multidisciplinair tot stand gekomen nhg standaard cardiovasculair risicomanagement (zie ) verschenen. Hierin wordt zeer uitgebreid ingegaan op de cardiovasculaire risicofactoren en hun behandeling.

steatosis hepatis oorzaken
Bekijk het bord "

Risicoprofiel dm, leeftijd 45 jaar. Positieve familieanamnese voor dm type. Gestoorde glucose tolerantie of - nuchtere glucose. Etniciteit: (Afrikaans, aziatisch, turks, marokkaans overgewicht (bmi 25 abdominale vetverdeling. Zwangerschaps dm of kind.

Inactiviteit 30 min opeenvolgende bewegingen per dag. De kans op het ontwikkelen van dm type 2 neemt toe na het 45e jaar, zeker indien er tevens sprake is van familiare belasting, of eerder geconstateerde glucose intolerantie of zwangerschaps. Bij bepaalde etnische minderheidsgroepen blijkt de prevalentie van dm type 2 hoger te liggen dan bij de autochtone bevolking. Dit geldt vooral voor de hindoestanen, Creolen, marokkanen en Turken, waarbij dm type 2 bovendien op een jongere leeftijd ontstaat. Tenslotte neemt het risico op dm type 2 toe bij (abdominale) obesitas en lichamelijke inactiviteit Het gebruik van antipsychotica bij een patiënt met (enkele van) deze risicofactoren dient gepaard te gaan met klinische waakzaamheid (DM symptomatologie, gewichtstaille toename) en frequentere controles van de glucosewaarde. Psychotische stoornissen komen vaak op jongere leeftijd voor met een piekincidentie tussen 15-25 jaar. Dit impliceert dat bij meerdere risicofactoren al op jongere leeftijd gecontroleerd dient te worden.

Aantal calorieën in fruit, eten en Drinken: diversen


Lagere socio-economische klasse, leeftijd middelbare leeftijd, weinig lichamelijke beweging (vrije tijdsbesteding zonder lichamelijke activiteit). Veel calorierijk eten en dieet met weinig fruit en groeten. Overmatig alcohol gebruik, obesitas in de familie, psychofarmaca. De laatste jaren neemt in de algemene bevolking het risico op overgewicht en obesitas schrikbarend toe, vooral in de lagere socio-economische klasse. Dit heeft als gevolg, met name als er sprake is van intra-abdominale obesitas (buikomtrek bij mannen 102 cm en vrouwen 88 cm dat de prevalentie van dm en Hart- en vaatziekten toeneemt. Overgewicht en obesitas zijn gerelateerd aan weinig lichamelijke beweging, te veel en calorierijk eten, overmatig alcohol gebruik en genetische factoren.

Patiënten die antipsychotica, met name clozapine en olanzapine, gebruiken hebben een verhoogd risico op gewichtstoename. Gewichtstoename, waarbij tenminste 20 van het ideale gewicht is overschreden, wordt gezien bij 40-80 van de patiënten die antipsychotica gebruiken. Bij gewichtstoename op antipsychotica moet in eerste plaats gekeken worden of door dieet- en leefstijlveranderingen (zie algemene leefregels) het gewicht kan worden gestabiliseerd. Indien dieet- en leefstijlveranderingen niet het gewenste resultaat dan kunnen verschillende geneesmiddelen, zoals amantadine, h2-receptorantagonisten, metformine, sibutramine en topiramaat overwogen worden. Wel is het belangrijk om te realiseren dat deze geneesmiddelen, alhoewel ze effectief zouden kunnen zijn voor de korte termijn, uitsluitend in combinatie met een dieet slechts in randomized control trials (RCT) zijn onderzocht waar methodologische het een en het ander op aan te merken. De medicamenteuze behandeling van overgewicht is daarom geen eerste keuze. 1.2 diabetes Mellitus type ii, van een prediabetes mellitus is er sprake als er een nuchtere plasma glucose.1.0 mmol/l, een niet nuchter plasma glucose van.8-11.1 mmol/l of ogtt glucose.8-11.1 mmol/l is aangetoond. Van een diabetes mellitus is sprake als de nuchtere plasma glucose.0 mmol/l, niet nuchtere plasma glucose.1 mmol/l en ogtt: plasma glucose.1 mmol/l.

5x gezonde lunch op je werk - leuke recepten

Indien voldaan aan tenminste 3 van de 5 criteria is er sprake van het metabool syndroom (zie tabel 2). 1.1 overgewicht en Obesitas, overgewicht en obesitas worden gedefinieerd aan de hand van de body mass Index (BMI) of quetelet-Index (QI). Dit zijn 2 verschillende namen voor dezelfde maat en ze worden als volgt berekend: gewicht (kg) / (lengte (m2) meter in het kwadraat). Voor volwassenen geldt dat wanneer de bmi 25 kg/m2 er sprake is van overgewicht. Wanneer de bmi 30 kg/m2 is spreekt men van obesitas en bij een bmi 40 kg/m2 spreekt men van morbide obesitas. Bij kinderen is het ingewikkelder, omdat zij nog in de groei zijn. Recent zijn er internationale criteria ontwikkeld voor het definiëren van overgewicht en obesitas bij kinderen die geslachts- en leeftijdsafhankelijk zijn (zie hirasing et al 2001).

steatosis hepatis oorzaken
5, oefeningen voor het Trainen van je Schuine buikspieren

Baby 1 week oud

Vooral de laatste jaren is het duidelijk dat hoewel de 2e generatie over het algemeen minder extrapyramidale bijwerkingen hebben dan 1e generatie ap, de metabole bijwerkingen meer voorkomen bij de 2e generatie. Vanwege het verband tussen (intra-abdominale) obesitas, dyslipidaemie, hypercholesterolaemie, hypertensie en het verhoogde risico op dm en hart- en vaatziekten (het metabool syndroom) is er zowel wetenschappelijk als klinisch grote interesse in het vaststellen van deze risicofactoren bij het gebruik van (de 2e generatie) antipsychotica. Somatische afwijkingen komen frequent voor bij patiënten met psychotische stoornissen (hypertensie 34, dm 15, hvz 16, epilepsie 12). De cardiovasculaire mortaliteit is 2 tot 3 keer hoger dan in de algemene bevolking en de levensverwachting is met 10 jaar verminderd. Dit is niet alleen te verklaren door het antipsychotica gebruik, want zelfs bij antipsychotica-naive patiënten komt vaker glucose intolerantie en intra-abdominale obesitas voor dan bij psychiatrisch gezonde mensen. Dus, patiënten met een psychotische stoornis zijn kwetsbaarder om somatische complicaties op antipsychotica gebruik te ontwikkelen. Metabool syndroom, het metabool syndroom is een combinatie van somatische afwijkingen die in de literatuur een belangrijke rol krijgt als focus van somatische zorg. Het metabool syndroom omvat insulineresistentie, dyslipidemie, intra-abdominaal vetweefsel en hypertensie.


Deze richtlijn is geschreven om somatische complicaties bij antipsychotica gebruik te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en te behandelen. In deze richtlijn zijn de meest bekende somatische complicaties aan de hand van risicoprofielen beschreven. In het hoofdstuk risicoprofielen wordt eerst de somatische complicatie gedefinieerd, daarna wordt het risicoprofiel beschreven en tenslotte worden er specifieke adviezen gegeven. In het hoofdstuk screening en preventie somatische complicaties worden algemene adviezen gegeven. Antipsychotica, psychotische stoornissen en het risico op somatische afwijkingen. Antipsychotica (AP) hebben vele bijwerkingen waaronder haematologische, neurologische, cardiovasculaire, gastro-intestinale, metabole en seksuele bijwerkingen. Deze zijn samengevat in tabel.

Caring sharing - de producten Van Fyffes En Jij

Donderdag 9 november 2006 vond er in het vergadercentrum van Zon Schild te Amersfoort een Invitational Conference plaats, waar een werkgroep bestaande uit toonaangevende personen binnen de geestelijke gezondheidszorg van Nederland een richtlijn presenteerden om de somatische complicaties bij de behandeling met antipsychotica te monitoren. Deze bijeenkomst getuigde van het voortschrijdend inzicht dat somatische bijwerkingen van psychofarmaca een belangrijk aandachtspunt zijn voor zowel behandelaar als patiënt. Als u geïnteresseerd bent in wat er die avond werd gepresenteerd, kunt u hier lezen wat de werkgroep heeft voorgesteld. Zowel klassieke (1e generatie) als de atypische (2e generatie) antipsychotica worden zeer frequent gebruikt in de psychiatrie. Niet alleen worden ze bij schizofrenie voorgeschreven maar ook bij verscheidene andere psychiatrische stoornissen en worden ze zowel in de volwassenenpsychiatrie als in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de ouderenpsychiatrie en in de eerste lijn toegepast. Kortom, vele artsen schrijven antipsychotica voor en vele patiënten met verscheidene ziektebeelden en van alle leeftijden gebruiken antipsychotica. Alhoewel antipsychotica effectief zijn hebben antipsychotica ook vele bijwerkingen, die uiteindelijk kunnen uitmonden in somatische complicaties.

Steatosis hepatis oorzaken
Rated 4/5 based on 782 reviews